కారం కారంగా 10ని||లో అటుకులతో మిక్సచర్-Poha Mixture Recipe In Telugu-Spicy Poha Chivda-Poha Recipe

 Mixtures

Video Details

Tasty evening snack recipe poha mixture recipe which is spicy and crispy. To prepare this snack we generally use poha,roasted gram, ground nuts,green chilli and ginger for spice . You can add red chilli powder instead of green chilli but should not fry too much at the end you add and fry for 2 min. Also you can make this mixture without oil by dry frying but taste will differ .

#PohaMixture #AtukulaMixture #QuickSnack

Evening Snack Recipes

Karam Boondi
https://m.youtube.com/watch?v=D9F4FJLQeHs

Bellam Gulabi Pulu / Andhra Rose Cookies
https://m.youtube.com/watch?v=4lMtCdImuBk

Andhra Minapa Jantikalu
https://m.youtube.com/watch?v=ULz-5nP20TM

Kajjikayalu
https://m.youtube.com/watch?v=9zL7er44P7M&t=5s

Andhra Pappu Chekkalu
https://m.youtube.com/watch?v=JrCpuPw_eiA&t=23s

Street Food Batani Chaat
https://m.youtube.com/watch?v=Cm4Sk0p9UcI&t=14s

Gunta Punugulu
https://m.youtube.com/watch?v=kR9Bn0tmHaY&t=4s

Godhuma Pindi Chips
https://m.youtube.com/watch?v=7qFjjZRf464

Sweet Appalu
https://m.youtube.com/watch?v=P3FGO82E4lQ

Punugulu With Dosa Batter
https://m.youtube.com/watch?v=MvHSTRsm8Ug&t=6s

Potato Chips
https://m.youtube.com/watch?v=nLqVXc-RXcQ&t=2s

Sajja Burelu
https://m.youtube.com/watch?v=anVJVn-QrTk&t=10s

Aratikaya Bajji
https://m.youtube.com/watch?v=hSXkk8AQd6Y

Panasa Thonalu
https://m.youtube.com/watch?v=Ifns0FGE4Po

Challa Punugulu
https://m.youtube.com/watch?v=mQuao_Ggscg&t=26s

Pidatha Kinda Pappu
https://m.youtube.com/watch?v=CQZhVKTt3ZU&t=4s

Sweet Shells
https://m.youtube.com/watch?v=YG9jewe8zyE&t=4s

Ribbon Pakoda
https://m.youtube.com/watch?v=UxoNtLauJ0Y&t=5s

Atukula Mixture
https://m.youtube.com/watch?v=DLCpvAGNQrI&t=12s

Jonna Jantikalu
https://m.youtube.com/watch?v=nLxsJ_99Qak

Potato Bajji
https://m.youtube.com/watch?v=snaaEE1_MQQ&t=2s

Regi Vadiyalu
https://m.youtube.com/watch?v=XsRcIUerXXQ&t=22s

Mushroom Pakoda
https://m.youtube.com/watch?v=0gLtUFRywrs

Chicken Pakora
https://m.youtube.com/watch?v=X87T6pXypqY&t=23s

Mirchi Bajji
https://m.youtube.com/watch?v=_AXWitPXi0o&t=5s

Perugu Vada
https://m.youtube.com/watch?v=y3pybRkAqvE

Ragi Burelu
https://m.youtube.com/watch?v=egLhJhJfS8Q&t=15s

Borugu Muddalu
https://m.youtube.com/watch?v=HVYJK7lbrAc

Potato Wafers
https://m.youtube.com/watch?v=yTBWIt937jk&t=111s

French Fries
https://m.youtube.com/watch?v=vzTOMMVe7dE

Jeedipappu Pakodi/Cashew Pakoda
https://m.youtube.com/watch?v=c3hznvjOEJw&t=34s

Annam Punugulu
https://m.youtube.com/watch?v=aEYtDuk_eDY&t=6s

Sweet Corn Masala
https://m.youtube.com/watch?v=3RVKGUf74Kw&t=15s

Date Added: 2020-12-18

Category: Mixtures

Watched 1 times

Tags: None

Loading...