Free Bills

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng phi tập trung ILCOIN POS

 Girlie
5

Video Details

DAPP trên ILCOIN BLOCKCHAIN
Một ứng dụng dành cho các Merchant, các hệ thống bán lẻ. Mang sự thân thiện của hệ thống POS trong khi vẫn sử dụng giao dịch trong khối
???????? Đã có sẵn trên CH PLAY.
muxy.net/play.google.com/store/apps/details?id=net.cit.il_coin
Facebook: muxy.net/www.facebook.com/kclound
#ilcoin #dapp #ilcloinblockhlchain #ilcoinPOS #merchant #sha256 #DCB

Date Added: 2020-12-18

Category: Girlie

Watched 101 times

Tags: None

ads

ads

ads

ads

Loading...