നല്ല എരിവുള്ള നാടൻ മിക്സ്ചർ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാം???? | Kerala Style Mixture Recipe

 Girlie
5

Video Details

Kerala Style Mixture Recipe

Ingredients :
for Sev

gram flour -2cups( 1cup,250ml)
Rice flour -1cup
Kashmiri chilli powder -1.3/4tsp
chilli powder - 3/4 tsp
Turmeric Powder -1/4tsp
Asafoetida powder -1/4tsp
Water -1 cup
Salt-

For Bhoondi

Basan -1/2cup
Rice flour -1.1/2 tbsp
Kashmiri chilli powder -1tsp
chilli powder - 3/4 tsp
Salt -
Turmeric powder -1/4tsp
Asafoetida Powder -1/4tsp


Peanuts -3tbsp
Split gram dal -5 tbsp
Curry leaves
Oil - for frying
Garlic -5 cloves
dried red chilli - 4

Thanks For Watching My Videos.
.....................................
Our Social Media Accounts
Facebook: https://www.facebook.com/fathimascurryworld
Instagram: https://www.instagram.com/fathimas_curry_world/
Telegram Channel: https://t.me/ummachiyudeadukkala
......................................
For Business Enquiries fcwbusiness@gmail.com
......................................

Date Added: 2020-12-18

Category: Girlie

Watched 49 times

Tags: None

Loading...