പണമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആരും ഇനി സംരംഭം തുടങ്ങാതിരിക്കരുത്, കേൾക്കാം ജീജോയുടെ സ്പാർക്കുള്ള കഥ #Spark

 Girlie
5

Video Details

ലോണിന് വേണ്ടി നെട്ടോട്ടം ഓടാത്ത സംരംഭകൻ ഉണ്ടാകില്ല.എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലോൺ നേടി എടുക്കേണ്ടത്. അതിന് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. നമ്മളിൽ പലർക്കും അറിയാത്തതാണിത്. ഇതെല്ലാം അറിയാൻ കേൾക്കാം ജീജോയെന്ന സംരംഭകന്റെ കഥ.

Spark - Coffee with Shamim has emerged as a hope for many Entrepreneurs and aspiring Entrepreneurs to learn lessons from people who achieved their success. Shamim Rafeek, a much sort after Corporate Trainer and Business Coach has proved his ability to ask the right questions and bring out what audience need. Shamim's experience in Business coaching has given life to all the interviews. Most of the iconic personalities have previously faced serious failures in their life’s struggles. Yet, they continued on their ways to success and finally achieved massive success in their fields of expertise...Here we are sharing such stories with you.....! Spark - Coffee with Shamim Rafeek.

Spark - Online with Shamim Rafeek.

Spark online with Shamim Rafeek is a business talk focused on promoting business culture and showcasing successful entrepreneurs. This motivational business conversation in malayalam as a chat with Shamim Rafeek inspires millions globally.

Guest Details
Jayasree - 9995343111
Aluva office - 0484 2672929
8921770804


#SparkStories #Rfsil #ShamimRafeek

Date Added: 2020-12-18

Category: Girlie

Watched 67 times

Tags: None

Loading...